Louis Vuitton – travelling and moving frontiers

DARE TO MOVE

frontiers“… moving into the unknown and being comfortable and feeling comfortable in learning from the unknown …”

“… wkroczyć w nieznane i czuć się dobrze poprzez uczenie się z tego, co nieznane …”

“… sich auf Unbekanntes einlassen und sich dabei wohlfühlen und sich wohlfühlen, indem man vom Unbekannten lernt …”

Gino Yu

Being outside comfort-zone is a great opportunity to learn about yourself. When you go elsewhere you’re looking at things afresh again.
Znajdowanie się poza „comfort-zone” jest świetną okazją do nauki o sobie samym. Gdy wkraczasz w nieznane, rozpoczynasz postrzegać pewne kwestie w nowym świetle.
Außerhalb der Komfortzone zu sein, ist eine großartige Gelegenheit, etw. über sich selbst zu erfahren. Wenn man seinen Standpunkt verändert, sieht man die Dinge von Neuem.

“… Dare to move frontiers first and foremost is a call to action.
It’s an invitation to a reflection about the paradigms that are some way orienting the way people are living their lives and
because we are at the turning point in terms of how people live their lives, how they relate to each other,
dare to re-examine those frontiers, re-examine those notions, it’s an invitation to shape the future and to create a new scenario.”

“… Przekraczanie własnych ograniczeń jest przede wszystkim wezwaniem do akcji. Jest zaproszeniem do refleksji na temat sposobu życia ludzi,
do kształtowania przyszłości i do kreowana nowego scenariusza. Znajdując się w okresie przemian sposobu życia i wzajemnego porozumiewania się,
jesteśmy w stanie ponownie zrozumieć i odkryć na nowo swoje „ograniczenia” czy poglądy.”

“… Den Horizont zu erweitern ist die Aufforderung zu handeln. Sie ist die Einladung, über die Paradigmen nachzudenken,
die die Art bestimmen, in der die Menschen ihr Leben leben.
Bezüglich der Lebensart und Beziehungen befinden wir uns an einem Wendepunkt somit traut euch die Gelegenheiten und
euer Verständnis davon erneut zu prüfen. Es soll eine Einladung sein die Zukunft neu zu gestallten und ein anderes Szenario zu entwerfen.”

Lourenço Bustani

“… What is very striking about the youth, not just in France but worldwide, is that it is increasingly losing faith in its own capacity to modify its reality.
Moving frontiers is about re-acquiring that confidence.”

“… To, co bardzo zadziwia pod względem młodego pokolenia, nie tylko we Francji ale również światowo, jest wzrastająca utrata wiary w możliwość wpływania na rzeczywistość.
Przełamywanie własnych granic umożliwia odzyskanie zatraconej pewności.”

“…Was bei der Jugend auffällt – nicht nur in Frankreich, sondern weltweit – ist, dass sie zunehmend das Vertraen in ihre eigenen Fähigkeiten verliert um ihre Realität zu modifizieren.
In fremden Umfeld kann man dieses Vertrauen wiedererlangen.”

Félix Marquardt

Shaping one’s own reality is about taking responsibility for one’s own future.
Re-acquiring self-confidence is a part of decision to break limits and expand one’s horizon.

Kreowanie własnej rzeczywistości wiąże się z podjęciem odpowiedzialności za własną przyszłość.
Odbudowywanie poczucia własnej wartości odbywa się wraz z decyzją o przełamywaniu własnych ograniczeń i rozwijaniu swoich horyzontów.

Wenn man seine Realität gestaltet, übernimmt man die Veantwortung für seine eigene Zukunft.
Sein Selbstvertrauen wiederzugewinnen, ist Teil der Entscheidung, den Horizont zu erweitern.Source: louisvuitton.com Dare to move frontiers

Share:

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial